STATUT ZAKLADE „MARIJA DE MATTIAS“

 

Na temelju članka 17. točke 1 Statuta Zaklade, koji je 12. rujna 2007. odobrio Središnji državni ured za upravu, te čl. 25. Zakona o zakladama (Narodne novine broj 106/18 i 98/19)“.

 

Uprava ZAKLADE «MARIJA DE MATTIAS»
HR – 10000 Zagreb, donosi izmjene

 

S T A T U T A
ZAKLADE «MARIJA DE MATTIAS»

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se svrha, ustrojstvo i rad Zaklade „Marija De Mattias“.

Ime i sjedište Zaklade

Članak 2.

1. Naziv Zaklade je:
ZAKLADA «MARIJA DE MATTIAS»

2. Skraćeni naziv Zaklade je:
ZAKLADA „MDM“

3. Sjedište Zaklade je: Zagreb

 

Podaci o osnivanju i pravnom statusu Zaklade

Članak 3.

1. ZAKLADA «MARIJA DE MATTIAS» (dalje: Zaklada) osnovana je Odlukom Uprave Klanjateljica Krvi Kristove – Regija Zagreb, u Zagrebu, Tuškanac 56 (dalje: Zakladnik), 4. ožujka 2007. godine, ovjerena po Javnom bilježniku dana 22. ožujka 2007. g. Broj: OV-3432/07.

2. Rješenjem Središnjeg državnog ureda za upravu odobreno je osnivanje Zaklade pod nazivom ZAKLADA „MARIJA DE MATTIAS“. Klasa UP/I-230-01/07-01/24. URBROJ: 515-03/6-07-6 od 8. lipnja 2007. godine. Određuje se upis ZAKLADE „MARIJA DE MATTIAS“, sa sjedištem u Zagrebu, Tuškanac 56, u Registar zaklada Republike Hrvatske, Zakladna knjiga broj I, registarski broj zakladnog uloška 109.

3. Upisom u Zakladni upisnik Zaklada je stekla svojstvo neprofitne pravne osobe bez članova.

 

Pečat Zaklade

Članak 4.

1. Zaklada ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm (trideset mm) sa sljedećim sadržajem: u sredini je upisano MDM sa srcem i križićem, službenim znakom Klanjateljica Krvi Kristove. Ispod skraćenog naziva Zaklade upisan je i puni naziv: ZAKLADA MARIJA DE MATTIAS i sjedište Zaklade: ZAGREB. Između dva kruga upisano je ime Zakladnika: KLANJATELJICE KRVI KRISTOVE REGIJA ZAGREB. Otisak pečata je u bordo boji.

 

II. SVRHA ZAKLADE, OSOBE KOJIMA JE NAMIJENJENO DJELOVANJE ZAKLADE

Članak 5.

Svrha je ZAKLADE „MARIJA DE MATTIAS“ dobrobit bližnjih u duhu karizme Klanjateljica Krvi Kristove, koju je živjela sveta Marija De Mattias, „djelovanje u ime pravde i ljubavi kao temeljne dimenzije otkupiteljskog poslanja što ga je Krist povjerio svojoj Crkvi“ (Konstitucije Klanjateljica Krvi Kristove, VŽ 17, 1982.). te zauzimanje za solidarnost i pravdu u društvu kroz antidiskriminacijske oblike zaštite ranjivih socijalnih skupina;

Djelatnosti zaklade u ostvarivanju svrhe su:
– pružanje potpore obiteljima u stanju socijalno-zaštitne potrebe;
– trajno pružanje potpore, novčane i drugih pomoći, djeci i mladima s osobitim naglaskom na školovanje i smještaj siromašnih učenika i studenata te organiziranje preventivnih i socijalizacijskih programa;
– pružanje potpore i pomoći starijima i bolesnima, osnivanje institucionalnih i izvaninstitucionalnih oblika pomoći;
– podrška djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom jačanjem njihove socijalne integracije.

Članak 6.

Zaklada promiče i podržava djelatnosti kojima se unapređuje humanitarni rad i potiče težnja za unapređivanje ljudskog i kršćanskog dostojanstva svakog čovjeka u društvu.

 

Imovina Zaklade

Članak 7.

Osnovnu imovinu Zaklade u trenutku njezinog osnivanja čini novčani iznos od 50.000,00 kuna (slovima: pedesettisućakuna) uplaćen kod Privredne banke Zagreb, žiro račun: HR64 2340009-1000000013.

Članak 8.

1. Osnovna imovina Zaklade može se koristiti samo za ostvarivanje svrhe zbog koje je Zaklada osnovana.
2. Sukladno odredbi čl. 35. st. 6. osnovna imovina Zaklade ne smije se umanjivati, osim iznimno, sukladno odredbi čl. 35. st. 7. osnovna imovina Zaklade može se umanjiti ako se time osigurava ispunjenje svrhe i postojanja Zaklade (Zakon o zakladama NN 106/18 i 98/19 ).

Članak 9.

1. Tijela Zaklade moraju poduzimati potrebne mjere kako bi se očuvala vrijednost sredstava iz članka 7. ovog Statuta.
2. Poslovna godina Zaklade jest kalendarska godina.

Članak 10.

1. Zaklada djeluje na području Republike Hrvatske, a određene aktivnosti koje podupiru svrhu osnivanja može poduzimati i u inozemstvu sukladno pravnom poretku pojedine strane države.
2. Zaklada se može pripojiti drugoj zakladi, spojiti s jednom ili više zaklada ili podijeliti na dvije ili više zaklada, u skladu sa Zakonom o zakladama, Izjavom o osnivanju i ovim Statutom.
3. Zaklada može surađivati u ostvarivanju svoje svrhe sa svim pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
4. Djelovanje Zaklade je javno. Zaklada o svom radu može izvještavati putem elektroničke pošte, stručnih skupova, web stranice, društvenih mreža, sredstava javnog priopćavanja te na druge prikladne načine.

Javnost se može isključiti sa sjednice tijela Zaklade zbog zaštite osobnih podataka o korisnicima te zbog zaštite osobne, obiteljske, profesionalne ili poslovne tajne.

 

III. FINANCIRANJE, FINANCIJSKO POSLOVANJE I NADZOR NAD RADOM ZAKLADE

Članak 11.

1. Osim osnovne imovine navedene u članku 7. ovog Statuta, sredstva Zaklade čine i donacijska sredstva zakladnika i članova podupiratelja, prilozi i darovi domaćih ili stranih pravnih ili fizičkih osoba, djelatnosti Zaklade kao i druga sredstva koja Zaklada stekne na zakonom propisani način.
2. Zaklada radi stjecanja imovine, koju isključivo koristi za obavljanje i unapređenje djelatnosti, može organizirati određene aktivnosti: humanitarne akcije, dobrotvorne priredbe, prigodnu lutriju, izradu i prodaju prigodnih tiskovina i kreativnih radova i dr. Za ostvarenje svojih projekata može aplicirati na natječaje drugih ustanova i institucija (gradskih, županijskih, EU fondova…), izradu projekata i programa u korist pojedinaca ili grupa koji su materijalno potrebni i sl. (članak 34. st. 3. Zakona o zakladama).
3. Sukladno odredbi čl. 34. st. 4. Zakona o zakladama (NN 106/2018), Zaklada može stjecati prihode obavljanjem gospodarske djelatnosti, a sukladno posebnim propisima kojima se propisuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti ukoliko ih Uprava Zaklade procijeni potrebnim i korisnim za ostvarenje svrhe.

Članak 12.

Prihodi Zaklade koriste se isključivo za ostvarenje njezine svrhe navedene u članku 5. ovog Statuta, a temeljem trogodišnjeg i godišnjeg plana prikupljanja, korištenja i dodjele prihoda Zaklade, koji donosi Uprava Zaklade.

Članak 13.

1. Zakladu podržavaju podupiratelji – domaće i strane pravne i fizičke osobe, koje prihvati Uprava Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Zaklade.
2. Podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi i u korist Zaklade uplatiti članarinu:
– pravne osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 250 EUR-a (dvjestopedeset eura),
– fizičke osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 25 EUR-a (dvadesetpet eura)
3. Status podupiratelja prestaje ako se tekuće godine ne uplati iznos iz stavka 2. ovog članka.
4. Podupiratelji nemaju pravo sudjelovanja u podjeli stečajne ili likvidacijske mase Zaklade.

Članak 14.

1. Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava regulirat će ostvarivanje prava na materijalnu Potporu, koju dodjeljuje Zaklada prema svojim ciljevima.
2. Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Uprava Zaklade.

 

IV. TIJELA ZAKLADE

Članak 15.

Zakladna su tijela:
I. Uprava Zaklade
II. Ravnateljica Zaklade
III. Pomoćna tijela

 

Prava i obveze članova Uprave Zaklade

1. Poslove Zaklade vodi Uprava koja se sastoji od 7 (sedam) članova koje imenuje Zakladnik s tim da 5 (pet) članova čine pripadnice Klanjateljica Krvi Kristove Regija Zagreb, a najmanje dva člana su katolički laici. Predsjednica Uprave Zaklade je regionalna poglavarica po položaju, te je osoba ovlaštena za zastupanje Zaklade. Regionalna ekonoma Zakladnika je članica Uprave Zaklade.
2. Mandat predsjednice Uprave određen je trajanjem mandata regionalne poglavarice. U istom mandatu je trajanje mandata i članova Uprave – 5 (pet) godina.
3. Ista osoba može više puta biti imenovana članom Uprave.
4. Postupak izbora i opoziva članova Uprave, način rada i odlučivanja kao i druga pitanja u svezi s radom Uprave uređuju se Statutom i aktima Zaklade.

Članak 16.

1. Članovi Uprave sudjeluju u aktivnostima Zaklade, čuvaju i podižu ugled Zaklade, daju prijedloge i mišljenja na rad tijela Zaklade te izvršavaju preuzete obveze.
2. Članovi Uprave bit će obaviješteni o radu Zaklade i njezinih tijela, redovito će sudjelovati na sjednicama Uprave.
3. Članovi Uprave trebaju ispunjavati svoju dužnost savjesno i u skladu s odredbama Zakona i drugih propisa, Statuta i općih akata Zaklade.
4. Članu Uprave Zaklade može prestati dužnost i prije isteka mandata na koji je imenovan.
5. Pod uvjetom iz stavka 4. ovog članka, mandat novoimenovanom članu Uprave traje do roka isteka mandata člana kojem je prestala dužnost člana Uprave.

Članak 17.

Za člana Uprave može biti imenovana osoba koja uz zadovoljavanje uvjeta iz članka 15. ovog Statuta daje i pisanu, javno ovjerenu suglasnost da prihvaća prava i obveze člana Uprave.

Članak 18.

Poslovi Uprave Zaklade:
– odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade,
– donosi opće akte Zaklade, godišnji plan i program rada Zaklade,
– podnosi Zakladniku izvješća o poslovanju Zaklade,
– donosi program i financijski plan, godišnji proračun Zaklade, periodične obračune i zaključni račun Zaklade,
– donosi odluke o dodjeli potpore, odlučuje o plasmanima sredstava, materijalnim i drugim obvezama Zaklade,
– imenuje i opoziva počasne članove Uprave Zaklade,
– utvrđuje i proglašava donatore i podupiratelje Zaklade,
– razmatra prijedloge i primjedbe u svezi s radom Zaklade, odobrava izvješća ravnateljice,
– imenuje po potrebi i tajnika/cu Zaklade za administrativne poslove Zaklade i poslove provođenja programa Zaklade zajedno s ravnateljicom,
– osniva stalna i povremena pomoćna tijela Zaklade: radna, savjetodavna i stručna, sukladno odredbi čl. 26. Zakona o zakladama,
– obavlja i druge poslove u svojoj nadležnosti u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Članak 19.

1. Uprava Zaklade održava sjednice najmanje 2 puta godišnje i po potrebi, a odluke može valjano donositi uz nazočnost najmanje 2/3 (dvije trećine) članova Uprave.
2. Dnevni red sjednice priprema ravnateljica uz suglasnost predsjednice Uprave, koja saziva sjednicu i njome predsjeda. Vođenje sjednice može povjeriti ravnateljici Zaklade.
3. Uprava Zaklade može valjano donositi odluke natpolovičnom većinom članova Uprave.
4. Svaki član Uprave Zaklade, uključujući i predsjednicu Uprave, ima jedan glas.
5. Na sjednicama Uprave vodi se zapisnik.

Članak 20.

1. Uprava Zaklade može imenovati za počasnog člana Uprave Zaklade domaću ili stranu fizičku osobu koja svojim ugledom, radom i znanjem može promicati interese i ugled Zaklade.
2. Počasni član Uprave Zaklade može sudjelovati u radu Uprave, ali bez prava glasa.
3. Općim aktom Zaklade detaljnije će se urediti postupak imenovanja počasnog člana Uprave Zaklade.

II. Ravnateljica Zaklade

Članak 21.

1. Ravnateljicu Zaklade imenuje i razrješuje Zakladnik između svojih članica, iznimno između suradnika laika. Ona zastupa Zakladu u pravnom prometu bez ograničenja, samostalno i pojedinačno. Mandat ravnateljice Zaklade traje 5 godina s mogućnošću ponovnog imenovanja te je po položaju članica Uprave Zaklade.
2. U slučaju spriječenosti, zbog bolesti ili drugog važnog razloga, ravnateljica Zaklade može, uz prethodnu suglasnost Uprave, opunomoćiti drugu osobu za obavljanje određenih poslova iz svoje nadležnosti i zastupanje Zaklade.

Članak 22.

Ravnateljica Zaklade:
1. vodi poslove Zaklade na temelju Zakona, drugih propisa, Statuta Zaklade i općih akata Zaklade, a u skladu sa zakladnom svrhom i odlukama Uprave Zaklade;
2. za svoj rad odgovara Upravi Zaklade; najmanje 2 puta godišnje izvještava Upravu o stanju i financijskom poslovanju Zaklade;
3. upravlja imovinom Zaklade, priprema i provodi odluke Uprave Zaklade, predlaže donatore i počasne članove Uprave Zaklade, predlaže donošenje općih akata Zaklade te osnivanje radnih i stručnih tijela i tajnika Zaklade, brine za provođenje projekata Zaklade te prikupljanje sredstava i proširenje kruga podupiratelja i donatora, podnosi nadležnom tijelu odluke i akte propisane Zakonom, dostavlja obavijesti nadležnom tijelu o postavljanju ili opozivu članova zakladnih tijela, podnosi nadležnim ministarstvima i Državnom uredu za reviziju izvješća u skladu sa Zakonom, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i drugim propisima;
4. uz suglasnost predsjednice Uprave odlučuje o raspodjeli sredstava predviđenih godišnjim planom, a o dodjeli sredstava za hitne potrebe izvješćuje Upravu na prvoj sjednici;
5. sukladno potrebi, a prema ciljevima Zaklade, u ime i za račun Zaklade može samostalno odlučiti o manjoj pojedinačnoj neto vrijednosti; visinu iznosa će na godišnjoj osnovi ili povremeno donositi Uprava Zaklade;
6. o svim planovima tijekom godine redovito izvješćuje ekonomu Zakladnika s kojom priprema prijedloge na suglasnost predsjednice i za odobrenje Upravi Zaklade.
7. o radu Zaklade na pogodan način izvješćuje javnost – objavljuje godišnja izvješća o radu na mrežnoj stranici Zaklade ili na drugi odgovarajući način (Zakon o zakladama članak 38. t. 2.; NN 106/2018.).

Članak 23.

1. Ravnateljica Zaklade ne može poduzimati radnje i obavljati poslove kojima bi se umanjila osnovna imovina Zaklade, osim u Zakonom propisanim slučajevima.
2. Ako Zakladnik drži potrebnim, ravnateljica Zaklade može za svoj rad primati mjesečnu naknadu ili plaću sklapanjem odgovarajućeg ugovora sukladno zakonskim propisima.

Članak 24.

Zaklada je za svako novo postavljanje ili opoziv članova zakladnih tijela dužna obavijestiti nadležno tijelo, sukladno zakonu.

Članak 25.

1. Rad u tijelima Zaklade je dobrotvoran i počastan.
2. Članovi zakladnih tijela za svoj rad ne primaju naknadu, osim u iznimnim slučajevima prema odluci Uprave.
3. Troškovi za rad Tijela Zaklade osiguravaju se iz prihoda Zaklade.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Rad Zaklade prestaje na način propisan Zakonom.

Članak 27.

U slučaju prestanka Zaklade preostala imovina Zaklade pripada zakladi iste ili slične svrhe, udruzi ili ustanovi koje imaju iste ili slične ciljeve ili jedinici lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, sukladno odluci Uprave Zaklade i Zakladnika (članak 35. stavak 8. Zakona o zakladama, NN 106/2018)

Članak 28.

Ravnateljica Zaklade dužna je u roku od 3 (tri) mjeseca nakon odobrenja izmjene Statuta Zaklade predložiti Upravi Opće akte Zaklade kojima bi se pobliže odredila određena pitanja iz ovog Statuta.

 

Zagreb, 27. kolovoza 2020.

Zdravka Leutar
Predsjednica Uprave
ZAKLADE „MARIJA DE MATTIAS“