STATUT ZAKLADE „MARIJA DE MATTIAS“

 

Na temelju članka 13. stavak 3. Odluke o osnivanju Uprava Klanjateljica Krvi Kristove, Regija Zagreb iz Zagreba, Tuškanac 56 i članka 13. st. 1. t. 2. i članka 18. st. 1. i 4. Zakona o zakladama i fundacijama (Narodne novine br. 36/95, 64/01)

 

Upraviteljica ZAKLADE «MARIJA DE MATTIAS»
Zorka Glibo s. Cecilija
HR – 10000 Zagreb, Tuškanac 56

predlaže sljedeći:

S T A T U T
ZAKLADE «MARIJA DE MATTIAS»

 

Ime i sjedište Zaklade

Članak 1.

Ime Zaklade je:
ZAKLADA «MARIJA DE MATTIAS»

Skraćeno ime Zaklade je:
ZAKLADA „MDM“

Članak 2.

Sjedište Zaklade je: HR – 10000 Zagreb, Tuškanac 56

 

Podaci o osnivanju i pravnom statusu Zaklade

Članak 3.

1. ZAKLADA «MARIJA DE MATTIAS» (dalje: Zaklada) osnovana je Odlukom Uprave Klanjateljica Krvi Kristove-Regija Zagreb, u Zagrebu, Tuškanac 56 (dalje: Zakladnik) od 04. ožujka 2007.g., ovjerena po Javnom bilježniku dana 22. ožujka 2007. g. Broj: OV3432/07.

2. Rješenjem Središnjeg državnog ureda za upravu odobreno je osnivanje Zaklade pod nazivom ZAKLADA „MARIJA DE MATTIAS“. Klasa UP/I-230-01/07-01/24. URBROJ: 515-03/6-07-6 od 08. lipnja 2007. godine. Određuje se upis ZAKLADE „MARIJA DE MATTIAS“, sa sjedištem u Zagrebu, Tuškanac 56, u Zakladni upisnik, Zakladna knjiga broj I, registarski broj zakladnog uloška 109.

3. Zaklada je stekla svojstvo pravne osobe upisom u Zakladni upisnik.

Svrha Zaklade, krug osoba kojima je namijenjena, djelovanje Zaklade

Članak 4.

Svrha je ZAKLADE „MARIJA DE MATTIAS“ dobrobit bližnjih u duhu karizme Klanjateljica Krvi Kristove, koju je živjela sveta Marija De Mattias, „djelovanje u ime pravde i ljubavi kao temeljne dimenzije otkupiteljskog poslanja što ga je Krist povjerio svojoj Crkvi“ (Konstitucije Klanjateljica Krvi Kristove, VŽ 17).

– Svrha Zaklade je zauzimanje za solidarnost i pravdu u društvu kroz antidiskriminacijske oblike zaštite ranjivih socijalnih skupina;
– Svrha Zaklade je pružanje potpore obiteljima u stanju socijalno zaštitne potrebe;
– Svrha Zaklade je trajno pružanje potpore, novčane i drugih pomoći djeci i mladima s osobitim naglaskom na školovanje i smještaj siromašnih učenika i studenata te organiziranje različitih preventivnih i socijalizacijskih programa;
– Svrha Zaklade je pružanje potpore i pomoći starijima i bolesnima te osobama s invaliditetom kroz davanje inicijativa kao i samo osnivanje institucionalnih i izvaninstitucionalnih oblika pomoći.

Članak 5.

Zaklada promiče i podržava djelatnosti kojima se unapređuje humanitarni rad i potiče težnja za unapređivanje ljudskog i kršćanskog dostojanstva svakog čovjeka u društvu.

Članak 6.

1. Zaklada djeluje na području Republike Hrvatske, a određene aktivnosti koje podupiru svrhu osnivanja, Zaklada može poduzimati i u inozemstvu.
2. Zaklada može surađivati u ostvarivanju svoje svrhe sa svim pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.
3. Djelovanje Zaklade je javno.

 

Imovina Zaklade

Članak 7.

Osnovnu imovinu Zaklade u trenutku njezinog osnivanja čini novčani iznos od 50.000,00 kuna (slovima: pedesettisućakuna), uplaćen kod Privredne Banke Zagreb, žiro račun: 2340009-1000000013.

Članak 8.

1. Osim osnovne imovine navedene u članku 7. ovog Statuta, sredstva Zaklade čine i sredstva od donacija Zakladnika i članova podupiratelja, od priloga i darova domaćih ili stranih pravnih ili fizičkih osoba, od djelatnosti Zaklade, kao i druga sredstva koja Zaklada stekne na zakonom propisani način.
2. Radi stjecanja imovine Zaklada može organizirati određene aktivnosti, izradu i prodaju prigodnih tiskovina i dr., u skladu sa svojom djelatnošću.

Članak 9.

1. Osnovna imovina Zaklade može se koristiti samo za ostvarivanje svrhe zbog koje je Zaklada osnovana.
2. Osnovna imovina Zaklade ne smije se umanjivati, osim uz suglasnost nadležnog Ministarstva i to samo izuzetno, ako je to prijeko potrebno radi ostvarivanja svrhe Zaklade.

Članak 10.

1. Tijela Zaklade moraju poduzimati potrebne mjere kako bi se očuvala vrijednost sredstava iz članka 7. ovog Statuta.
2. Poslovna godina Zaklade jest kalendarska godina.

 

Pečat Zaklade

Članak 11.

1. Zaklada ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm (trideset mm) sa sljedećim sadržajem: u sredini je upisano MDM sa srcem i križićem, službenim znakom Klanjateljica Krvi Kristove. Ispod skraćenog naziva Zaklade, upisan je i puni naziv: ZAKLADA MARIJA DE MATTIAS i sjedište Zaklade: ZAGREB. Između dva kruga upisano je ime Zakladnika: KLANJATELJICE KRVI KRISTOVE REGIJA ZAGREB. Otisak pečata je u bordo boji.

 

Podupiratelji Zaklade

Članak 12.

1. Zakladi mogu pristupiti kao Članovi – podupiratelji pravne i fizičke osobe koje prihvati Uprava Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Zaklade.

2. Članovi – podupiratelji se obvezuju da će godišnje doprinositi i do 01. (prvog)ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:

– pravne osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 250 EURa (dvjesto pedeset eura)
– fizičke osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 25 EURa

3. Obveza iz stavka 2. ovog članka može se u dogovoru s upravom Zaklade ispuniti i u drugim rokovima.

4. Članstvo Člana – podupiratelja prestaje ako do 1. (prvog) ožujka tekuće godine ne uplati iznos iz stavka 2. ovog Članka, osim u slučajevima iz stavka 3. ovog Članka.

 

Zakladna tijela

Članak 13.

Zakladna tijela jesu:

I. Uprava Zaklade
II. Upraviteljica Zaklade

 

I. Uprava Zaklade

1. Poslove Zaklade vodi Uprava koja se sastoji od 7 (sedam) članova koje imenuje Zakladnik s tim da 5 (pet) Članova čine pripadnice Klanjateljica Krvi Kristove, Regija Zagreb, a dva Člana Uprave su katolički laici. Predsjednica Uprave je Regionalna poglavarica po položaju.
2. Mandat Članova Uprave traje 2 (dvije) godine. Mandat predsjednice Uprave određen je trajanjem mandata regionalne poglavarice. Mandat Upraviteljice Zaklade određen je trajanjem mandata regionalne ekonome.
3. Postupak izbora i opoziva Članova Uprave, način rada i odlučivanja Uprave kao i druga pitanja u svezi s radom Uprave uređuje se Statutom kao i budućim aktima Zaklade.

Članak 14.

1. Članovi Uprave moraju ispunjavati uvjete iz članka 21. stavak 1. Zakona o Zakladama i fundacijama (NN 36/95) (dalje: Zakon), ovog Statuta, te općih akata koje će Zaklada donijeti.
2. Članovi Uprave moraju ispunjavati svoju dužnost savjesno i u skladu sa odredbama Zakona i drugih propisa, Statuta i općih akata Zaklade.
3. Članu Uprave Zaklade može prestati dužnost i prije isteka mandata na koji je imenovan.
4. Pod uvjetom iz stavka 3. ovog članka, mandat novo imenovanom Članu Uprave traje do roka isteka mandata Člana kojem je prestala dužnost člana Uprave.

Članak 15.

Za Člana Uprave može biti imenovana osoba koja uz zadovoljavanje uvjetima iz članka 13. ovog Statuta dade i pisanu javno ovjerenu suglasnost da prihvaća prava i obveze Člana Uprave.

Članak 16.

1. Uprava zasjeda u sjedištu Zaklade.
2. Uprava održava sjednice najmanje jednom tromjesečno.
3. Sjednice saziva i rukovodi im Predsjednica Uprave.

Članak 17.

Poslovi Uprave Zaklade:

1. Odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade, a temeljem privole Zakladnika
2. Donosi opće akte Zaklade, godišnji plan i program rada Zaklade
3. Podnosi Zakladniku izvješća o poslovanju Zaklade
4. Donosi program i financijski plan, godišnji proračun Zaklade, periodične obračune i zaključni račun Zaklade
5. Donosi odluke o dodjeli potpore, odlučuje o plasmanima sredstava, o materijalnim i drugim obavezama Zaklade
6. Imenuje i opoziva počasne članove Uprave Zaklade 7. Utvrđuje i proglašava donatore i podupiratelje Zaklade
8. Razmatra prijedloge i primjedbe u svezi s radom Zaklade, odobrava izvješća predsjednice Uprave
9. Imenuje po potrebi i tajnika Zaklade za administrativne poslove Zaklade
10. Osniva stalna i povremena radna, savjetodavna i stručna tijela Zaklade
11. Obavlja i druge poslove u svojoj nadležnosti u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Članak 18.

1. Uprava Zaklade može valjano donositi odluke uz nazočnost najmanje 2/3 (dvije trećine) Članova Uprave.
2. Uprava Zaklade odlučuje 2/3 (dvotrećinskom) većinom od prisutnih članova.
3. Svaki Član Uprave Zaklade, uključujući i Predsjednicu Uprave, ima jedan glas.
4. Na sjednicama Uprave vodi se zapisnik.

Članak 19.

1. Uprava Zaklade može imenovati za počasnog člana Uprave Zaklade domaću ili stranu fizičku osobu koja svojim ugledom, radom i znanjem može promicati interese i ugled Zaklade.
2. Počasni član Uprave Zaklade može sudjelovati u radu Uprave Zaklade, ali bez prava glasa.
3. Općim aktom Zaklade detaljnije će se urediti postupak imenovanja počasnog člana Uprave Zaklade.

 

II. Upraviteljica Zaklade

Članak 20.

1. Upraviteljicu Zaklade imenuje Zakladnik i isti zastupa Zakladu u pravnom prometu bez ograničenja, samostalno i pojedinačno.
2. Upraviteljica vodi poslove Zaklade na temelju Zakona, drugih propisa, Statuta Zaklade i općih akata Zaklade, a u skladu sa zakladnom svrhom i odlukama Uprave Zaklade, te odgovara za njezino uredno poslovanje.
3. Upraviteljica upravlja imovinom Zaklade, priprema i provodi odluke Uprave Zaklade, izvješćuje o poslovanju i financijskom stanju Zaklade, predlaže donatore i počasne članove Uprave Zaklade, predlaže donošenje općih akata Zaklade, te osnivanje radnih i stručnih tijela i tajnika Zaklade, podnosi nadležnom Ministarstvu odluke i akte za koje je obvezan po Zakonu, dostavlja obavijesti nadležnom Ministarstvu o postavljenju ili opozivu članova zakladnih tijela, podnosi nadležnim Ministarstvima i Državnom uredu za reviziju izvješća u skladu sa Zakonom, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i drugim propisima.
4. Upraviteljica Zaklade ne može poduzimati radnje i obavljati poslove kojima bi se umanjila osnovna imovina Zaklade, osim u Zakonom propisanim slučajevima.
5. Za svoj rad Upraviteljica Zaklade odgovara Upravi Zaklade.

Članak 21.

1. U slučaju spriječenosti zbog bolesti ili drugog važnog razloga, Upraviteljica Zaklade može, uz prethodnu suglasnost Uprave ovlastiti drugu osobu za obavljanje određenih poslova iz svoje nadležnosti i zastupanje Zaklade.
2. Punomoć mora biti u pisanom obliku i javno ovjerena.

Članak 22.

U svakom novom postavljenju ili opozivu članova zakladnih tijela, Zaklada je dužna obavijestiti Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Članak 23.

1. Rad u tijelima Zaklade je dobrotvoran i počastan.
2. Članovi zakladnih tijela za svoj rad ne primaju naknadu.
3. Troškovi za rad Tijela Zaklade osiguravaju se iz prihoda Zaklade.
4. O radu Zaklade na pogodan se način izvješćuje javnost.

Članak 24.

Zaklada prestaje na jedan od načina propisanih Zakonom.

Članak 25.

U slučaju prestanka Zaklade preostala imovina Zaklade pripada Zakladniku, time da će istu upotrijebiti u iste svrhe zbog kojih je ZAKLADA „MARIJA DE MATTIAS“ i osnovana.

Članak 26.

Predsjednica Uprave Zaklade dužna je u roku od 3 (tri) mjeseca od početka rada Zaklade predložiti Upravi Opći akt Zaklade kojim bi se pobliže odredila određena pitanja iz ovog Statuta.

U Zagrebu, 01. kolovoza 2007.

Upraviteljica
ZAKLADE „MARIJA DE MATTIAS“
Zorka Glibo s. Cecilija