PRAVILNIK ZAKLADE „MARIJA DE MATTIAS“

 

P R A V I L N I K
O KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZAKLADE „MARIJA DE MATTIAS“ ZA PRUŽANJE POMOĆI

 

Uvod

Sukladno odredbama Statuta Zaklade „Marija De Mattias“ (u nastavku „Zaklada“), ravnateljica Zaklade predložila je Upravi Zaklade donošenje Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele sredstava Zaklade (članak 22., točka 3 Statuta). Stavljajući rad i djelovanje Zaklade pod zaštitu svete Marije De Mattias, Uprava Zaklade ocjenjuje da je Pravilnik u duhu karizme Klanjateljica Krvi Kristove i ciljeva Zaklade.

Članak 1.

Pravilnikom se pobliže uređuju uvjeti i postupci prilikom dodjele sredstava osobama i obiteljima za koje skrbi Zaklada MDM, prema svojoj svrsi i ciljevima naznačenim u Statutu, članak 5., a temeljem članka 12. istog Statuta:
– pružanje potpore obiteljima u stanju socijalno-zaštitne potrebe;
– trajno pružanje potpore, novčane i drugih pomoći, djeci i mladima s osobitim naglaskom na školovanje i smještaj siromašnih učenika i studenata te organiziranje preventivnih i socijalizacijskih programa;
– pružanje potpore i pomoći starijima i bolesnima, osnivanje institucionalnih i izvaninstitucionalnih oblika pomoći;
– podrška djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom jačanjem njihove socijalne integracije.

 

Skrb za školovanje djece i mladih slabijeg imovinskog stanja

Članak 2.

Skrb za školovanje djece i mladih slabijeg imovinskog stanja uključuje: dodjelu novčane pomoći za nabavu školskih knjiga i školskog pribora, prijevozne troškova do udaljene škole, stipendiju mladima za studij u Republici Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini, uplata školarine za stjecanje srednje stručne spreme mladima koji zbog opravdanih razloga nisu uspjeli školu završiti u roku.

Članak 3.

Skrb za školovanje djece i mladih slabijeg imovinskog stanja, osim navedene pomoći u novcu, obuhvaća poticanje i organiziranje pomoći u učenju djeci osnovne i srednje škole. Zaklada će nastojati potaknuti i organizirati pomoć u školi koju djeca pohađaju, ili izvan škole (volonterski rad).

 

Pružanje pomoći obiteljima s brojnom djecom

Članak 4.

Pružanje pomoći obiteljima s brojnom djecom ili slabim socijalnim statusom podrazumijeva da obitelj nema novčanih sredstava za: plaćanje režijskih troškova u vlastitom ili iznajmljenom smještaju, nabavu hrane, sredstava za pranje, njegu i higijenu, nabavu odjeće i obuće te lijekova.

Članak 5.

1. Pomoć za nabavu hrane Zaklada može dati u novcu. Može organizirati trgovačka društva da potrebitoj obitelji doniraju hranu, sredstva za čišćenje, njegu i higijenu, odjeću, obuću i lijekove. Zaklada može odlučiti o nabavi prigodnih darova obitelji s brojnom djecom.
2. Pomoć u plaćanju režijskih troškova: plaćanjem računa za određeno razdoblje; putem prikladnih medija tražiti sponzore koji će preuzeti izravno plaćanje određenih troškova; tražiti od komunalnih organizacija oslobađanje plaćanja određenih računa. Zaklada može posredovati da se obiteljima otpišu zastarjela potraživanja.

 

Pružanje pomoći starijima i drugim osobama kojima je pomoć potrebna

Članak 6.

Pružanje pomoći starijima i/ili bolesnima kao i nemoćnima uključuje osobe koje nemaju pomoć ukućana, odnosno pomoć bližnjih ili susjeda. Sastoji se u pružanju usluga koje osoba ne može sama obaviti kao što su kućanski poslovi, ili pratnja liječniku i drugo. Zaklada će nastojati potaknuti bližnje i susjede da pomognu starijima i potrebnima. Zaklada vodi evidenciju o osobama koje u okviru volonterskog rada Zaklade pružaju njegu i pomoć osobama iz ovog članka.

Članak 7.

Zaklada će osobama koje nemaju skrbnika i uvjete za potrebnu njegu plaćati dio smještaja u Domu „Dragi bližnji“ u Okučanima (Dom za starije i nemoćne koji je osnovao Zakladnik), iznimno u nekom drugom domu za starije i nemoćne. Za tu namjenu će sklopiti ugovor s Domom i osobom u potrebi.

 

Pružanje pomoći siromašnoj i bolesnoj djeci te djeci s teškoćama u razvoju

Članak 8.

Pomoć djeci sastoji se u oblicima koje Zaklada može pribaviti i pružiti: pomoć u novcu i prikupljanju novca putem prikladnih medija za kupnju lijeka, u pronalaženju donatora koji bi putem Zaklade ili izravno nabavili lijek, pronalaženjem posebne stručne njege u kući kada je ona potrebna, a dijete je u svojoj obitelji ne može imati, organiziranjem pomoći u učenju kada je dijete bolesno te posjeta djeteta u bolnici, pronalaženjem smještaja za roditelje djeteta na liječenju ukoliko je bolnica izvan mjesta stanovanja.

Članak 9.

Zaklada će planirati programe socijalizacije za djecu s teškoćama u razvoju (susrete s djecom bez teškoća – „Gozba ljubavi“, posjete, pomoći i druženja s volonterima u ustanovama ili obiteljima). Može organizirati humanitarne akcije za pomoć djeci s teškoćama u razvoju. Donacijom će podržati darovitu djecu (tiskanje i promocija njihovih radova, donacija pomagala i sl).

 

Postupak za dodjelu pomoći

Članak 10.

Dodjelu pomoći i pružanje skrbi osobama iz ovog Pravilnika Zaklada obavlja u okviru raspoloživih novčanih sredstava, raspoloživih donacija u naravi i raspoloživom broju volontera u radu Zaklade.

Članak 11.

Novčana i druga sredstva pomoći (pomoć u naravi, pomoć za plaćanje režija i nabavu lijeka) koja Zaklada dodjeljuje bespovratna su. Također je bespovratna pomoć u vidu stipendija studentima preddiplomskog i diplomskog studija. Pomoć studentima u vidu stipendija odobrava se za jednu godinu studija (10 mjeseci). Visinu stipendije određuje Uprava Zaklade, a u skladu s raspoloživim sredstvima Zaklade. Natječaj za dodjelu sredstava navedenim skupinama se ne raspisuje, osobe se javljaju prema preporuci, ili po obavijesti web portala Zaklade (obrazac za prijavu).

Članak 12.

1. Veći dio fonda Zaklade namijenjen je dodjeli stipendija studentima. Stipendisti prethodne godine i zainteresirani kandidati dužni su prilikom prijave dostaviti (e-mailom ili poštom) molbu, ispunjen Obrazac prijave s potrebnom dokumentacijom, listu s kategorijama za bodovanje socijalnog statusa s popratnim dokumentima te Izjavu suglasnosti o obradi osobnih podataka.
Uprava Zaklade će početkom akademske godine (studeni) na svom sastanku odlučivati o dodjeli stipendija (između svih prijavljenih kandidata) i planirati raspodjelu fonda za druge namjene u sljedećoj godini.
2. Prioriteti dodjele stipendija određuju se prema bodovima iz kategorija socijalnog statusa i uspjehu prethodne akademske godine (uz obrazac prijave prilaže presliku indexa s položenim ispitima, ili prijepis ocjena).
3. Studenti će biti obaviješteni o odobrenim stipendijama. Stipendije se u cijelosti uplaćuju za 10 mjeseci akademske godine na žiro ili devizni račun. Zaklada snosi troškove banke za uplate.

Članak 13.

Ako student izgubi godinu, ne položi uvjetne ispite, gubi pravo na daljnje stipendiranje iz fonda Zaklade, osim zbog dužeg liječenja ili izvanrednih okolnosti, o čemu prilaže dokumentaciju. Odluku donosi Uprava Zaklade.

Članak 14.

Stipendisti Zaklade u njezinu mjestu sjedišta dužni su volontirati u programima i projektima Zaklade. Izabrat će onaj oblik volontiranja u Zakladi koji je u skladu s njihovim mogućnostima, interesima i sposobnostima. Ta zauzetost uzet će se u obzir kod ponovne molbe za stipendiju.

 

Povjerenstvo za natječaj

Članak 15.

1. Uprava Zaklade imenuje Povjerenstvo za obradu podataka pristiglih molbi za dodjelu sredstava, napose stipendija. Neće se razmatrati molbe bez dokumentacije, ili dokumentacija bez molbe.
2. Dva člana Povjerenstva imenuju se iz sastava Uprave. Predsjednica Povjerenstva je ravnateljica Zaklade, koja priprema sve pristigle molbe s podacima. Obrađene podatke s prijedlogom prioriteta uspješnijih i slabijeg socijalnog statusa, s dokumentacijom i zapisnikom, Povjerenstvo daje na uvid Upravi, koja donosi odluku o dodjeli stipendija, ili druge pomoći.

Članak 16.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Na tekstu Pravilnika radili su članovi Uprave Zaklade u prethodnom mandatu. Pravilnik je usvojen na sjednici Uprave Zaklade „Marija De Mattias“ 27. kolovoza 2020.

 

s. Zdravka Leutar
predsjednica Uprave ZMDM

Ivanka Milković s. Cecilija
ravnateljica ZMDM